Dachy zielone jako ochrona przed rozprzestrzenieniem ognia

Dachy zielone są coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w architekturze miejskiej. Ich głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, zwiększenie retencji wodnej oraz tworzenie nowych siedlisk dla różnych gatunków roślin i zwierząt.

Ochrona przed ogniem nie jest głównym celem projektowym dachów zielonych, jednak muszą one spełniać wymagania przeciwpożarowe. Dachy te podlegają w Polsce klasyfikacji Broof (t1) zgodnie z normą PN-EN 13501-5+A1: 2010. Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego powinna być określona dla całego układu warstw technicznych oraz roślinności.

Działanie dachów zielonych w przeciwdziałaniu pożarom

Podstawowym mechanizmem, dzięki któremu dach zielony może zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia, jest zastosowanie jako podłoża substratów mineralnych. Duża zdolność dachu zielonego (dach intensywny) do magazynowania wody również odgrywa rolę prewencyjną. Rośliny i substrat, które znajdują się na powierzchni takiego dachu, są w stanie zatrzymać znaczną ilość opadów atmosferycznych. Dzięki temu nawierzchnia dachu zielonego jest wilgotna, co utrudnia rozprzestrzenianie się ognia.

Dodatkowo dachy zielone są zwykle pokryte roślinnością o niskiej łatwopalności. Rośliny takie jak rozchodniki mają zdolność do gromadzenia wody w swoich tkankach, co sprawia, że są trudniejsze do zapalenia. W przypadku pożaru, dachy zielone mogą więc stanowić barierę dla ognia i spowolnić jego rozprzestrzenianie się między budynkami.

Dachy zielone a bezpieczeństwo pożarowe budynków

Dachy zielone intensywne postrzegane są jako tak zwane „twarde zadaszenie”, czyli wystarczająco odporne na rozprzestrzenianie się pożaru/ognia i promieniowania cieplnego, pod warunkiem że na dachu znajduje się warstwa substratu o odpowiedniej miąższości, a roślinność jest regularnie nawadniana i pielęgnowana. Z kolei na dachu ekstensywnym każde 40 metrów zazielenienia powinno być także oddzielone barierą z niepalnego materiału lub ścieżką wykonaną ze żwiru czy płytek.

Ponadto dachy zielone mogą działać jako dodatkowa warstwa izolacji termicznej, co sprawia, że budynek jest lepiej chroniony przed skutkami działania wysokich temperatur. W przypadku pożaru dach zielony może więc spowolnić przenikanie ognia do wnętrza budynku, co z kolei daje więcej czasu na ewakuację mieszkańców i interwencję służb ratowniczych.

Niepalne dachy zielone w ofercie Laboratorium Dachów Zielonych

Laboratorium Dachów Zielonych oferuje systemy dachów zielonych odpornych na oddziaływanie ognia zewnętrznego sklasyfikowane jako Broof (t1). Paleta naszych rozwiązań zapewnia skuteczną ochronę każdego dachu w różnych układach konstrukcyjnych. Zgodnie z Wytycznymi FLL dostarczamy również roślinność nierozprzestrzeniającą ognia, a produkowane przez nas mineralne substraty skutecznie zabezpieczają przekrycie dachowe przed oddziaływaniem ognia zewnętrznego.