Podglebie wypełniające do dachów zielonych

Podglebie SPG P-W

Podglebie wypełniające SPG P-W znajduje zastosowanie na dachach zielonych ekstensywnych i intensywnych jako warstwa wypełniająca pod uprawę roślin wymagających uprawy w podłożu o średniej przepuszczalności. Zgodnie z Wytycznymi FLL w przypadku układania na dachu zielonym warstw podłoża o dużej miąższości wymagane jest zastosowanie warstwy mineralnego substratu wypełniającego, który zapobiega rozwojowi procesów beztlenowych w głębszych warstwach podłoża, chroniąc rośliny przed gniciem i chorobami. Podglebie wypełniające SPG P-W produkowane jest wyłącznie z kruszyw mineralnych drenażowych o różnych frakcjach oraz ze sztucznych kruszyw nasiąkliwych.


Zastosowanie

 • warstwa wypełniająca - podglebie wypełniające pod substratem do dachów intensywnych o miąższości powyżej 35 cm
 • warstwa wypełniająca - podglebie wypełniające pod substratem do dachów ekstensywnych o miąższości powyżej 20 cm
 • dachy płaskie odwrócone i ocieplone, płyty stropowe nad garażami i tarasami
 • zalecana miąższość – bez ograniczeń
 • w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych
 • sposób składowania i instalacji na placu budowy zgodnie z Zaleceniami Producenta

Cechy produktu

 • podglebie wypełniające produkowane z materiałów pozyskiwanych lokalnie oraz pochodzących z recyklingu
 • odporny na oddziaływanie ognia zewnętrznego zgodnie z Wytycznymi FLL
 • produkowany od 2009 roku

Forma dostawy

 • luzem lub w big bagach o poj. 1 m3

Przykładowe zastosowanie

Przykład zastosowania - podglebie wypełniające SPG P-W

Zalecenia wykonawcze


Dostawa

Substrat należy dostarczyć na budowę luzem pod przykryciem lub w kontenerach elastycznych typu big-bag. Nie należy dostarczać substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodą lub zmrożenia. Nie należy dostarczać substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne.

Składowanie

Po dostarczeniu na plac budowy substrat należy składować w miejscu do tego przygotowanym, oczyszczonym oraz zapewniającym odpływ wody opadowej, tj. na podłożu utwardzonym bądź na materiale zabezpieczającym substrat przed zanieczyszczeniem, np. na piasku lub geowłókninie.W przypadku konieczności dłuższego składowania na placu budowy substrat należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, zachwaszczeniem, wymywaniem, erozją i nadmiernym zawilgoceniem.
 • Substrat należy transportować z miejsca składowania na miejsce instalacji taczkami, wozidłami, taśmociągami, podnośnikami lub dźwigami. Niedopuszczalny jest transport substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne.
 • Przed ułożeniem substratu w miejscu docelowym należy upewnić się co do stanu geowłóknin filtracyjnych w przypadku układów wielowarstwowych lub stanu geowłóknin chłonno-ochronnych w przypadku układów jednowarstwowych oraz usunąć z nich wszelkie ewentualne nieczystości. Należy zadbać o odpowiednie zakłady na geowłókninach, aby substrat nie dostał się do warstwy drenażowej.
 • Substraty należy układać warstwami o grubości do 10 cm z równoczesnym wstępnym zagęszczaniem walcem o nacisku ok. 200 kg bez użycia urządzeń mechanicznych. Górną powierzchnię substratu wyrównać i po zagęszczeniu spulchnić grabiami w celu przygotowania do nasadzeń.
 • Podczas układania warstw substratu niedopuszczalne jest doprowadzanie do jego nadmiernego zagęszczenia. W przypadku konieczności użycia transportu poziomego na wcześniej wykonanych warstwach dachu zielonego na powierzchni substratu należy ułożyć utwardzone elementy w celu równomiernego rozłożenia obciążenia, np. płyty betonowe, gumowe lub drewniane. Po zakończeniu robót płyty zdjąć, a podłoże znajdujące się pod nimi spulchnić, aby przywrócić właściwe zagęszczenie substratu.
 • Przed przystąpieniem do nasadzeń należy zapoznać się z kartą techniczną substratu oraz wymaganiami siedliskowymi roślin. Substrat należy odpowiednio zagęścić i w razie potrzeby zwilżyć jego powierzchnię. Po nasadzeniu roślin powierzchnię substratu docisnąć wokół bryły korzeniowej.
 • Nasadzenia należy wykonać bezzwłocznie, aby uniknąć ryzyka zachwaszczenia substratu, chyba że układanie substratu wykonywane jest w okresie zimowym. W przypadku zachwaszczenia substratu przed wykonaniem nasadzeń należy użyć ogólnie dostępnych środków chwastobójczych zgodnie z instrukcją producenta.
 • Po upływie roku od wykonania robót ponownie sprawdzić skład chemiczny substratu i przygotować odpowiednie nawożenie. Badania należy powtarzać co najmniej przez kolejne 3 lata, aby monitorować wypłukiwanie składników odżywczych.
 • Warunkiem prawidłowego funkcjonowania substratu jest zastosowanie elementów napowietrzających warstwę drenażową (np. opaski żwirowe, skrzynki kontrolne) oraz sprawnych technicznie urządzeń odprowadzających wodę opadową. Substrat powinien być układany ze spadkiem w kierunku elementów odwadniających.
 • Niedopuszczalne jest kierowanie spływu wody z powierzchni utwardzonych oraz innych dachów bezpośrednio na substrat.
 • Niedopuszczalne jest stałe podmakanie dolnej warstwy substratu wodą z warstwy drenażowej.
 • Niedopuszczalne jest układanie substratu w miejscach bezodpływowych i tych, w których tworzą się zastoiny wody. W przypadku stwierdzenia zastoin wody na substracie należy bezzwłocznie sprawdzić sprawność techniczną (drożność) urządzeń odwadniających oraz warstw drenażowych.
 • Niedopuszczalna jest instalacja substratu na przemoczonych geowłókninach, jak również w czasie opadów deszczu. W przypadku konieczności wykonywania robót w okresie deszczowym należy ułożyć na geowłókninie pod substratem warstwę 2-3 cm piasku płukanego o frakcji 0-2 mm.
 • Niedopuszczalna jest instalacja substratu zanieczyszczonego. Zanieczyszczony substrat należy usunąć z placu budowy. Zanieczyszczenia powstałe w trakcie budowy (np. resztki zapraw cementowych, kawałki kostki brukowej itp.) należy bezwzględnie usunąć wraz z wierzchnią warstwą substratu.

Laboratorium Dachów Zielonych

Szanowni Klienci,

kierując się troską i szczególną odpowiedzialnością za Państwa bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w naszej firmie następujących środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wywołującego chorobę COVID-19):

 • klamki drzwi wejściowych - są dezynfekowane kilkanaście razy dziennie
 • pracownicy zobligowani są do zwiększonej kontroli własnego stanu zdrowia
 • mogą Państwo skorzystać ze środków do dezynfekcji rąk
 • odwiedzającym nas kierowcom przekazujemy dokumenty dostaw w formie elektronicznej, podobnie jak odbiorcom na inwestycjach.

Godziny pracy naszej firmy uległy nieznacznemu skróceniu – zapraszamy od poniedziałku do piątku od 07:00 do 16:00, o ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Państwu i sobie życzymy zdrowia!

Zespół Laboratorium Dachów Zielonych