Kruszywo drenażowe KR 50-E – dach ekstensywny

KR 50-E dach ekstensywny z kruszywem drenażowym

Kruszywo drenażowe na dach zielony ekstensywny KR 50-E pełni funkcję odwadniającą oraz zapewnia możliwość gromadzenia wody w warstwie drenażowej dachu zielonego. Mogą być stosowane na dachach płaskich o miąższości warstwy wegetacyjnej powyżej 10 cm.

Jako drenaż KR 50-E zalecane jest stosowanie kruszyw lekkich łamanych, nasiąkliwych o frakcji do 16 mm, np. keramzyt lub popiołoporyt. Kruszywo lekkie łamane umożliwia swobodne kształtowanie i zróżnicowanie grubości warstwy drenażowej oraz wypoziomowanie warstw filtracyjnych i wegetacyjnych.

Zastosowanie kruszyw KR 50-E nie wpływa w istotny sposób na obciążenie stropu z uwagi na ich niewielki ciężar.


Zastosowanie

  • warstwy drenażowe i magazynujące wodę
  • element drenażowy pod nawierzchnią utwardzoną
  • dach zielony ekstensywny
  • dach zielony płaski 0° - 5°
  • dachy zielone odwrócone i ocieplone, dachy zimne
  • tarasy
  • kruszywo drenażowe stosowane w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

Cechy produktu

  • produkt odporny na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5:2010 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej)

Forma dostawy

  • luzem lub w big bagach

Kruszywo drenażowe KR-50 -zastosowanie na dachu ekstensywnym

Zalecenia


Dostawa

Przy zamawianiu kruszyw drenażowych KR 50 należy uwzględnić współczynnik zużycia wynikający z zagęszczenia około 5-10 %. Dostarczone kruszywa należy magazynować w miejscach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie. Kruszywa zanieczyszczone piaskiem, ziemią, gliną, gruzem itp. nie nadają się do wbudowania bez uprzedniego oczyszczenia.

Instalacja

Warstwę drenażową z kruszyw łamanych KR 50 należy układać równomiernie z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia i/lub przesunięcia geowłóknin dyfuzyjnych i/lub ochronnych. Przy ścianach i innych elementach pionowych kruszywo należy rozkładać ręcznie z taczki. Upewnić się że geowłóknina ochronna pod kruszywem nie tworzy wododziałów. W trakcie układania warstwy drenażowej należy zainstalować skrzynki kontrolne nad wpustami dachowymi. Minimalna zalecana grubość warstwy drenażowej z kruszyw łamanych KR 50 wynosi 5 cm przy frakcji 8-16 mm. Rozłożone na dachu kruszywo drenażowe należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.