Substrat ekstensywny drenażowy SPG E-DR

Substrat dachowy drenażowy SPG E-DR

Substrat dachowy ekstensywny SPG E-DR to specjalistyczne podłoże glebowe mineralno-organiczne przeznaczone do upraw na dachach ekstensywnych płaskich w układach jednowarstwowych oraz na dachach spadzistych. Substrat dachowy SPG E-DR charakteryzuje się bardzo wysoką wodoprzepuszczalnością, co pozwala na odwodnienie całego dachu bez zastosowania dodatkowej warstwy drenażowej. Zapewnia stabilne warunki ukorzeniania się i rozwoju dla roślin o niewielkich wymaganiach siedliskowych oraz zapobiega rozrastaniu się chwastów na dachu zielonym.


Zastosowanie

 • warstwa wegetacyjna pod nasadzenia na dachach płaskich 0 - 5° (dachy odwrócone i ocieplone, płyty stropowe nad garażami, tarasami i ostatnią kondygnacją)
 • warstwa wegetacyjna pod nasadzenia na dachach spadzistych do 45° z zastosowaniem systemu zabezpieczeń przed poślizgiem i erozją
 • rozchodniki, rojniki, trawy, zioła i byliny sucholubne
 • zalecana miąższość od 6 cm do 20 cm
 • w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych
 • sposób składowania i instalacji na placu budowy zgodnie z Zaleceniami Producenta

Cechy produktu

 • produkowany z materiałów pozyskiwanych lokalnie oraz pochodzących z recyklingu
 • dopuszczony do obrotu Decyzją P-271/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • odporny na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5:2006 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej 1278/15/Z00NP)
 • produkowany od 2009 roku

Forma dostawy

 • luzem lub w big bagach o poj. 1 m3

Przykładowe zastosowanie

Przykładowe zastosowanie substratu ekstensywnego drenażowego na dachu zielonym
Substrat ekstensywny drenażowy SPG E-DR

Zalecenia wykonawcze


Dostawa

Substrat należy dostarczyć na budowę luzem pod przykryciem lub w kontenerach elastycznych typu big-bag. Nie należy dostarczać substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodą lub zmrożenia. Nie należy dostarczać substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne.

Składowanie

Po dostarczeniu na plac budowy substrat należy składować w miejscu do tego przygotowanym, oczyszczonym oraz zapewniającym odpływ wody opadowej, tj. na podłożu utwardzonym bądź na materiale zabezpieczającym substrat przed zanieczyszczeniem, np. na piasku lub geowłókninie.W przypadku konieczności dłuższego składowania na placu budowy substrat należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, zachwaszczeniem, wymywaniem, erozją i nadmiernym zawilgoceniem.
 • Substrat należy transportować z miejsca składowania na miejsce instalacji taczkami, wozidłami, taśmociągami, podnośnikami lub dźwigami. Niedopuszczalny jest transport substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne.
 • Przed ułożeniem substratu w miejscu docelowym należy upewnić się co do stanu geowłóknin filtracyjnych w przypadku układów wielowarstwowych lub stanu geowłóknin chłonno-ochronnych w przypadku układów jednowarstwowych oraz usunąć z nich wszelkie ewentualne nieczystości. Należy zadbać o odpowiednie zakłady na geowłókninach, aby substrat nie dostał się do warstwy drenażowej.
 • Substraty należy układać warstwami o grubości do 10 cm z równoczesnym wstępnym zagęszczaniem walcem o nacisku ok. 200 kg bez użycia urządzeń mechanicznych. Górną powierzchnię substratu wyrównać i po zagęszczeniu spulchnić grabiami w celu przygotowania do nasadzeń.
 • Podczas układania warstw substratu niedopuszczalne jest doprowadzanie do jego nadmiernego zagęszczenia. W przypadku konieczności użycia transportu poziomego na wcześniej wykonanych warstwach dachu zielonego na powierzchni substratu należy ułożyć utwardzone elementy w celu równomiernego rozłożenia obciążenia, np. płyty betonowe, gumowe lub drewniane. Po zakończeniu robót płyty zdjąć, a podłoże znajdujące się pod nimi spulchnić, aby przywrócić właściwe zagęszczenie substratu.
 • Przed przystąpieniem do nasadzeń należy zapoznać się z kartą techniczną substratu oraz wymaganiami siedliskowymi roślin. Substrat należy odpowiednio zagęścić i w razie potrzeby zwilżyć jego powierzchnię. Po nasadzeniu roślin powierzchnię substratu docisnąć wokół bryły korzeniowej.
 • Nasadzenia należy wykonać bezzwłocznie, aby uniknąć ryzyka zachwaszczenia substratu, chyba że układanie substratu wykonywane jest w okresie zimowym. W przypadku zachwaszczenia substratu przed wykonaniem nasadzeń należy użyć ogólnie dostępnych środków chwastobójczych zgodnie z instrukcją producenta.
 • Po upływie roku od wykonania robót ponownie sprawdzić skład chemiczny substratu i przygotować odpowiednie nawożenie. Badania należy powtarzać co najmniej przez kolejne 3 lata, aby monitorować wypłukiwanie składników odżywczych.
 • Warunkiem prawidłowego funkcjonowania substratu jest zastosowanie elementów napowietrzających warstwę drenażową (np. opaski żwirowe, skrzynki kontrolne) oraz sprawnych technicznie urządzeń odprowadzających wodę opadową. Substrat powinien być układany ze spadkiem w kierunku elementów odwadniających.
 • Niedopuszczalne jest kierowanie spływu wody z powierzchni utwardzonych oraz innych dachów bezpośrednio na substrat.
 • Niedopuszczalne jest stałe podmakanie dolnej warstwy substratu wodą z warstwy drenażowej.
 • Niedopuszczalne jest układanie substratu w miejscach bezodpływowych i tych, w których tworzą się zastoiny wody. W przypadku stwierdzenia zastoin wody na substracie należy bezzwłocznie sprawdzić sprawność techniczną (drożność) urządzeń odwadniających oraz warstw drenażowych.
 • Niedopuszczalna jest instalacja substratu na przemoczonych geowłókninach, jak również w czasie opadów deszczu. W przypadku konieczności wykonywania robót w okresie deszczowym należy ułożyć na geowłókninie pod substratem warstwę 2-3 cm piasku płukanego o frakcji 0-2 mm.
 • Niedopuszczalna jest instalacja substratu zanieczyszczonego. Zanieczyszczony substrat należy usunąć z placu budowy. Zanieczyszczenia powstałe w trakcie budowy (np. resztki zapraw cementowych, kawałki kostki brukowej itp.) należy bezwzględnie usunąć wraz z wierzchnią warstwą substratu.