Kruszywo drenażowe KR 50-I – dach intensywny

KR 50-I dach intensywny z kruszywem drenażowym

Kruszywo drenażowe na dach zielony intensywny KR 50-I pełni funkcję odwadniającą oraz zapewnia możliwość gromadzenia wody w warstwie drenażowej. Kruszywa drenażowe KR- 50-I mogą być stosowane na dachu zielonym płaskim o miąższości warstwy wegetacyjnej powyżej 35 cm.

Jako drenaż KR 50-I można stosować kruszywa łamane o frakcji 8-16 mm, np. grysy (kwarcytowy, bazaltowy, gabro), keramzyt lub popiołoporyt. Kruszywa łamane umożliwiają swobodne kształtowanie i zróżnicowanie grubości warstwy drenażowej oraz wypoziomowanie warstw filtracyjnych i wegetacyjnych. Duża wytrzymałość mechaniczna kruszyw łamanych pozwala na układanie warstw dachu zielonego z użyciem lekkiego i średniego sprzętu budowlanego. Stosowane są głównie na dachach odwróconych na stropach garaży podziemnych lub tarasach.

Zastosowanie kruszyw łamanych KR 50 nie wpływa w istotny sposób na obciążenie stropu. W układach o miąższości powyżej 35 cm jest rozwiązaniem zamiennym dla systemów z matami drenażowymi z tworzyw sztucznych z uwagi na kompensację ciężaru kruszyw poprzez zmniejszenie miąższości warstwy substratu lub podglebia dachowego.


Zastosowanie

  • warstwy drenażowe
  • element drenażowy pod nawierzchnią utwardzoną
  • dach zielony intensywny
  • dach zielony płaski 0° - 5°
  • dachy odwrócone i ocieplone, dachy zimne
  • płyty stropowe nad garażami, tarasy
  • kruszywo drenażowe stosowane w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

Cechy produktu

  • produkt odporny na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5:2010 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej)

Forma dostawy

  • luzem lub w big bagach

Kruszywo drenażowe KR-50 - zastosowanie na dachu intensywnym

Zalecenia


Dostawa

Przy zamawianiu kruszyw drenażowych KR 50 należy uwzględnić współczynnik zużycia wynikający z zagęszczenia około 5-10 %. Dostarczone kruszywa należy magazynować w miejscach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie. Kruszywa zanieczyszczone piaskiem, ziemią, gliną, gruzem itp. nie nadają się do wbudowania bez uprzedniego oczyszczenia.

Instalacja

Warstwę drenażową z kruszyw łamanych KR 50 należy układać równomiernie z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia i/lub przesunięcia geowłóknin dyfuzyjnych i/lub ochronnych. Przy ścianach i innych elementach pionowych kruszywo należy rozkładać ręcznie z taczki. Upewnić się że geowłóknina ochronna pod kruszywem nie tworzy wododziałów. W trakcie układania warstwy drenażowej należy zainstalować skrzynki kontrolne nad wpustami dachowymi. Minimalna zalecana grubość warstwy drenażowej z kruszyw łamanych KR 50 wynosi 5 cm przy frakcji 8-16 mm. Rozłożone na dachu kruszywo drenażowe należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.